Det nationella digitala biblioteket projektet är avslutat och denna sida uppdateras inte längre. Du hittar information om tjänster, projekt och samarbete om digitala kulturarvet på webbplatsen Digime.fi, www.digime.fi

sinetti
Föredragningsnot från statssekreterarämbetet från år 1812, Riksarkivet.

Undervisnings- och kulturministeriet startade projektet Nationella digitala biblioteket i syfte att öka bibliotekens, arkivens och museernas digitala materials och kulturarvs betydelse i samhället.

Inom projektet tar man fram tjänster och verksamhetsmodeller för att hantera, bevara och utnyttja kulturarvet. Vidare arbetar man för att olika system som bevarar kulturarvet och informationen de innehåller ska vara kompatibla. Nationella digitala biblioteket uppföljer också hurudana förändringar digitaliseringen medför i samhället och vilken betydelse dessa har för biblioteken, arkiven och museerna. Projektets tredje skede genomförs 2014–2017.

Projektets storskaliga mål är att förbättra förutsättningarna för den allmänna tillgången på information, undervisningen och forskningen samt att skapa nya möjligheter för konst och skapande verksamhet. Genom att förbättra materialets tillgänglighet säkerställs att informationen om vår kultur och vår historia förblir i aktiv användning.

Syftet med projektet är också att förbättra de deltagande organisationernas produktivitet. Med hjälp av gemensamma lösningar minskas de överlappande kostnaderna för digitaliseringen samt för hanteringen och distributionen av det elektroniska materialet. Dessutom frigörs resurser för andra uppgifter, vilket effektiviserar användningen av de offentliga medlen.

Samtidigt upprepas de positiva effekterna av skapandet och underhållet av informationsreserver när materialet utgör en gemensam, lättanvänd helhet på nationell nivå. Målet med digitaliseringen och förbättringen av tillgången på digitalt material är att skapa positiva effekter för samhället i och med att det digitala innehållet kan användas gång efter gång.

Undervisnings- och kulturministeriet har inrättat en styrgrupp för projektet. Under dessa lyder expertgrupper, som representerar ministerier, nationella institutioner som ansvarar för bevarandet av kulturarvet, vetenskapliga och allmänna bibliotek, arkiv, museer och andra intressegrupper.  

NDB-projektet avslutades 31.12.2017. De resultat och verksamhetsmodeller som projektet resulterade i kommer att utnyttjas i det fortsatta utvecklingsarbetet för att främja vårt digitala kulturarv med fokus på att det ska engagera, vara innovativt och ske i växelverkan mellan olika aktörer.

I fortsättningen är det National biblioteket som ansvarar för frågor som gäller aktuell information om och kompabiliteten för vårt digitala kulturarv.