Det nationella digitala biblioteket projektet är avslutat och denna sida uppdateras inte längre. Du hittar information om tjänster, projekt och samarbete om digitala kulturarvet på webbplatsen Digime.fi, www.digime.fi

hymni
Melartin, Erkki: Hymn, 1911. Sibelius-Akademin.

Ett mål med projektet Nationella digitala biblioteket är att öka digitaliseringen av biblioteks-, arkiv- och museimaterial som ursprungligen är i fysisk form och att därmed göra detta material mer tillgängligt.

Projektet Nationella digitala biblioteket påskyndar digitaliseringen av kulturarvsmaterial och främjar åtgärder som förenhetligar metadata i biblioteks-, arkiv- och museimaterialen och utvecklar digitaliseringsprocesserna. Standarderna, filformaten samt obligatoriska och rekommenderade metadata vid NDB bestäms i NDB-standardportföljen.

Av biblioteks-, arkiv- och museisektorernas gemensamma projekt som genomförs 2011–2013 är de viktigaste med tanke på digitaliseringen bl.a. utvecklingen av de nationella anvisningarna för katalogisering av museiföremål samt utvecklingen av arkivsektorns beskrivning. Katalogiseringens utvecklingsarbetet gjordes i projektet Museum 2015. Utvecklingsarbetets största resultat var Katalogiseringsanvisning för museer, som publicerades i februari 2014. 

Resultatet av digitaliseringsprojekten i NDB-projektets första skede (2008–2011) är att det totala antalet digitaliserade kulturarvsmaterial nu uppgår till ca 19,5 miljoner objekt. Majoriteten av det material som digitaliserats åren 2008–2011 är handlingar, tidningar och fotografier.

Målet för åren 2012–2015 var att digitalisera sju miljoner kulturarvsobjekt ur alla materialkategorier. Digitaliserade handlingar samt tidningar och tidskrifter utgör största delen av det digitaliserade materialet. Omfattande digitalisering av filmer påbörjas nu och kommer att framskrida tydligt under de närmaste åren. Undervisnings- och kulturministeriet främjar digitaliseringen av de viktigaste materialen genom särskild finansiering och resultatstyrning.

NDB-kundgränssnittet samlar de digitaliserade materialen till en helhet. Denna helhet tjänar såväl medborgarnas som vetenskapens, kulturens och undervisningens behov. Utöver att materialen bevaras gynnar digitaliseringen samhället framförallt genom att materialen kan användas och återanvändas.

Mer information