KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

kirkko
Magnus von Wright n. 1846: Näkymä Konstantininkadulle, yksityiskohta. Helsingin kaupunginmuseo

Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) palveluiden avulla kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden toimijat sidosryhmineen pystyvät tuottamaan, jakamaan, hyödyntämään ja säilyttämään digitaalisessa muodossa olevia kulttuuriperintöaineistojaan tehokkaasti ja luotettavasti. KDK:n tuottamat määritykset helpottavat KDK-palvelujen käyttöönottoa, niihin liittyvien liitännäispalvelujen suunnittelua ja keskinäistä yhteensopivuutta.

KDK-hankkeessa ohjataan kulttuuriperintösektorien toimijoiden tietoteknistä kehitystyötä kokonaisarkkitehtuurityön avulla. KDK-kokonaisarkkitehtuuri on kuvauskokonaisuus, jonka keskeinen tavoite on tarjota riittävää ohjeistusta arkkitehtuurikokonaisuuksien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja arkkitehtuuriohjauksen vaikuttavuuden varmistamiseksi.  KDK-hankkeen kokonaisarkkitehtuuri ottaa kantaa siihen, millaisia palveluita digitaalisten aineistojen omistajilla ja haltijoilla on käytettävissään aineistojen hyödynnettävyyden mahdollistamiseksi ja parantamiseksi.

KDK tarjoaa kirjasto-, arkisto- ja museojärjestelmille:

  • Aineistojen ja niiden kuvailutietojen hallinnan tukipalveluita,
  • Standardisalkussa määritellyn ohjeistuksen teknologiavalinnoille,
  • Kuvailutietojen välityksen ulkopuolisiin aineistolähteisiin ja käyttöympäristöihin,
  • Aineistojen käytön asiakasliittymän ja
  • Pitkäaikaissäilytyksen palvelun tarvittavine tukipalveluineen.

Alla olevassa kuviossa on esitetty KDK:n asemointi tunnistetussa toimintaympäristössään.

 

Kokonaisarkkitehtuurin kolmannen version keskeinen teema on KDK:n piiriin kuuluvien sektorien sidosryhmien ja sidosarkkitehtuurien kehittymisen mukanaan tuomien muutosten tunnistaminen ja sisällyttäminen tunnistettavien näkökohtien joukkoon. Tällöin tunnistettavien muutosten mukaan ottaminen kokonaisarkkitehtuuriin heijastuu myös erillisinä tarpeina yhteentoimivuuden piiriin kuuluvien palvelujen vaatimusten määrittämiseen.

Toinen keskeinen teema on Kansallisen palveluarkkitehtuurin mahdollistama digitaalisten palvelujen integraatioiden kautta saavutettava yhteentoimivuus ja sen edistäminen muun muassa Kansallista palveluarkkitehtuuria hyödyntäen. Kolmas teema on digitaalisten kulttuuriperintötietovarantojen luontia, hallintaa, hyödyntämistä ja säilymistä parantavien toimintamallien ja välineiden kehittäminen ja niihin liittyvän osaamisen vahvistaminen.

KDK:n kannalta keskeinen prosessitavoite on tarjota digitaalinen kulttuuriperintö siten ja siinä muodossa, että kulttuurin ja tieteen digitaalisten tietovarantojen tehokas ja laadukas hyödyntäminen pitkällä aikavälillä mahdollistuu kokonaisarkkitehtuurityössä tunnistettujen strategisten linjausten mukaisesti.

Dokumentit:

KDK-kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti (pdf)
KDK-kokonaisarkkitehtuuri (pdf)
KDK-kokonaisarkkitehtuurin esityskalvot (pp)

 

KDK-Nimitietopalveluselvitys 1.0 (pdf)

KDK-standardisalkku