kaava
Helsingin kaupunkikaava 1820. Kansallisarkisto, Kaupunkikartat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen (KDK) tarkoituksena on ollut lisätä kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten aineistojen ja kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnassa.

Hankkeessa on kehitetty palveluita ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan luoda, hallita, säilyttää ja hyödyntää kulttuuriperintöä. Lisäksi hankkeessa on vahvistettu sitä, että erilaiset kulttuuriperintöä säilyttävät järjestelmät ja niiden sisältämät tiedot ovat yhteensopivia.

Hankkeessa on myös seurattu, millaisia muutoksia digitalisoituminen aiheuttaa yhteiskunnassa, ja mitä merkitystä niillä on kirjastoille, arkistoille ja museoille.

KDK-hanke on päättynyt 31.12.2017. Hankkeen tuloksia ja toimintamalleja hyödynnetään digitaalisen kulttuuriperinnön edistämistä painottavassa osallistavassa, innovatiivisessa ja vuorovaikutteisessa kehittämistyössä. Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden ajankohtais- ja yhteentoimivuusasioiden viestinnästä vastaa jatkossa Kansalliskirjasto.

kdkyleisesti

Finna

Hankkeen aikana Kansalliseen digitaalisen kirjastoon on luotu Finna-palvelu, jonka kautta lukuisien kirjastojen, arkistojen ja museoiden palveluihin ja digitaalisiin aineistoihin pääsee helposti käsiksi yhdeltä verkkosivustolta. Finnaa laajennetaan ja päivitetään jatkuvasti.
Lisää Finnasta


Pitkäaikaissäilytys

Hankkeessa toteutettu KDK:n PAS-palvelu mahdollistaa arkistoille, kirjastoille ja museoille digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytyksen. Palvelua kehitetään myös jatkossa yhteistyössä aineistoja säilyttävien organisaatioiden kanssa, jotta varmistutaan palvelun soveltuvuudesta kirjastojen, arkistojen ja museoiden tarpeisiin.
Lisää pitkäaikaissäilytyksestä


Lähihankkeet ja -palvelut

Kansallisen digitaalisen kirjaston toimintaan liittyy läheisesti useita muita hankkeita ja palveluita, jotka esimerkiksi kehittävät tietojärjestelmiä tai helpottavat hakua digitaalisista aineistoista. Kansallinen digitaalinen kirjasto seuraa, millainen kokonaisuus kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden palveluista muodostuu ja miten niitä olisi tarpeen kehittää.
Lisää lähihankkeista ja -palveluista

 

Kokonaisarkkitehtuuri

Tarkemmin hankkeessa muodostuva palveluiden kokonaisuus ja niiden liittymäpinnat muuhun toimintaan kuvataan KDK:n kokonaisarkkitehtuurissa.