KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

Mikä on PAS?

PAS tarkoittaa Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) -hankkeessa kehitettävää keskitettyä PitkäAikaisSäilytyspalvelua arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisessa muodossa oleville kulttuuriperintöaineistoille (asiakirjoille, valokuville, audiovisuaaliselle aineistolle, multimedialle, luettelointitiedoille, julkaisuille yms.), joka mahdollistaa digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilymisen tuleville sukupolville.  

Pitkäaikaissäilytys tarkoittaa digitaalisen informaation luotettavaa säilyttämistä useiden kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat, mutta informaation täytyy säilyä. Pitkäaikaissäilyttäminen vaatii tarkoitukseen sopivaa tietojärjestelmäkokonaisuutta ja erityisesti mukana olevien organisaatioiden yhteistä, uutta toimintatapaa ja -mallia. Suunnitteluun erityispiirteen luo pitkäaikaisuus, joka tarkoittaa jopa satojen vuosien aikajänteen huomioimista aineistojen hallinnassa. Tämä myös suuntaa suunnittelua kohti toimintamallia, jossa on mahdollistettava organisaatioiden yhteistyö, järjestelmien yhteentoimivuus ja aineistojen yhteismitallisuus sekä alusta asti huomioitava teknisten järjestelmien ja niiden osien vaihtuminen tasaisena virtana.

Yhteisellä pitkäaikaissäilytyspalvelulla ratkaistaan useiden organisaatioiden aineistojen säilytystarpeet kustannustehokkaasti ja mahdollistetaan aineistojen tuleva hyödyntäminen pitkällä aikavälillä. Digitaalisessa muodossa olevan aineiston pitkäaikaissäilytys ei ole yksinomaan tekninen haaste, vaan sen hoitaminen menestyksellisesti vaatii myös toiminnallisia, tiedollisia, taidollisia, taloudellisia ja juridisia valmiuksia. Näiden valmiuksien hankkimiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen ei suurimmalla osalla arkistoista, kirjastoista ja museoista ole itsenäisesti mahdollisuutta. Valtaosalle organisaatioista tehokkain ja mahdollisesti ainoa tapa toteuttaa aineistojen luotettava pitkäaikaissäilytys, on tehdä se yhdessä muiden vastaavien organisaatioiden kanssa. Tämän vuoksi tarvitaan suunnitelmia siitä, mitä ylläpitotoimia aineistolle on tehtävä, jotta aineisto säilyy ehyenä ja alkuperäisenä ja jotta tietojen käytettävyys sekä luotettavuus voidaan varmistaa myös tuleville sukupolville.

Ketkä voivat hyödyntää KDK:n PAS-palvelua?

PAS-palvelun asiakkaita eli niitä organisaatioita, joille säilyttämisen palvelua tarjotaan, ovat ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivat, henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaavat organisaatiot.

KDK:n PAS-palvelun tuottamisesta sovitaan OKM:n ja CSC:n kesken. KDK:n PAS-palvelun käyttämisestä digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilyttämiseen laaditaan palvelusopimus jokaisen hyödyntävän organisaation ja CSC:n välillä. Tätä ennen OKM on antanut hyödyntävälle organisaatiolle ja CSC:lle suuntaviivat siitä, miten hyödyntävä organisaatio voi KDK:n PAS-palvelua hyödyntää.

Mitä hyödyntäminen edellyttää organisaatiolta?

PAS-palveluun liittyminen ja siinä mukana oleminen eivät aiheuta organisaatioille suoria rahallisia kustannuksia mutta vaativat henkilöresursseja.

Liittyminen edellyttää:

  • OKM:n hyväksynnän ja sopimuksen allekirjoittaminen CSC:n kanssa
  • Määritysten noudattamista
  • Käyttöönottoprosessin läpikäyminen
  • Henkilöresursseja palvelun käyttöönottoon
    • Aineistojen riittävä kuvailu
    • Aineistojen paketointi
    • Aineistojen siirtäminen PAS-palveluun

PAS-palvelu tarjoaa erilaisia tukipalveluita, joiden tarkoituksena on madaltaa organisaatioiden kynnystä saavuttaa vaaditut PAS-valmiudet ja vähentää tähän tarvittavia resursseja.