kirkko
Magnus von Wright n. 1846: Näkymä Konstantininkadulle, yksityiskohta. Helsingin kaupunginmuseo


A
| B | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y


ks. myös: lyhenteet ja
lähteet

Sanasto sisältää Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuurissa käytettyjä termejä, näiden ruotsin- ja englanninkieliset vastineet sekä suomenkieliset selitykset termeille.

Aggregaattori
sv: Aggregator
en: Aggregator
Toimija, joka tarjoaa kootusti metatietoja formaattimuuntimen tai muun palvelun avulla Europeanalle ja muille kolmansille osapuolille.

Aineisto
sv: Material
en: Content
KDK:n arkkitehtuurissa aineistolla tarkoitetaan järjestettyä, ko. sektorin periaatteiden mukaisesti ylläpidettyä tietovarantoa.

Aineistotyyppi
sv: Materialtyp
en: Content type
Aineisto sisällön mukaan luokiteltuna; esimerkiksi: teksti, ääni, elävä kuva, kuva.

AIP, Archival Information Package
sv: Arkiverbart informationspaket
en: Archival Information Package

Katso säilytyspaketti.

Aitous
sv: Äkthet, autenticitet
en: Authenticity

Datan oikeellisuus ja väärentämättömyys, vertaa termiin eheys.

Aitous- ja eheystieto
sv: Integritet information
en: Fixity information

Siirtopakettiin tallennettava hallinnollisen metatiedon osa, joka sisältää tarkistussumman, autentikointiavaimen ja sähköisen alle-kirjoituksen, ja joka luodaan luovutuksen yhteydessä siihen tarjotuilla työkaluilla.

Alkujaan digitaalinen

sv: Digitalbaserat
en: Born digital

Termiä käytetään digitaalisesta aineistosta, joka on luotu tai syntynyt digitaalisessa muodossa, esimerkiksi digivalokuva. Aineistosta ei siis ole olemassa alkuperäistä fyysistä kopiota.

Asiakasliittymä
sv: Kundgränssnitt
en: Public interface, [tekn.] front end service

Kansallisen digitaalisen kirjaston verkkopalveluratkaisu, johon sisältyy sektoreiden yhteinen tiedonhakupalvelu ja neuvonta- ja tukipalveluita, kuten metatietorekisteri.

Asiakkaan attribuutti
sv: Användarens attribute
en: User attribute

Asiakasliittymän käyttäjään liittyvä ominaisuus, joka on saatu asiakasliittymän käyttöön käyttäjätunnistuksen yhteydessä tunnistus-lähteestä. Esimerkiksi käyttäjän rooli (opiskelija, tutkija, professori) voi olla sellainen, jos kyseessä on korkeakoulujen käyttämän Haka-federaation mukainen käyttäjäntunnistus.

Asiasana
sv: Indexord
en: Descriptor, index term

Asiasana on kontrolloituun sanastoon kuuluva sallittu avainsana. Muista avainsanoista poiketen asiasana ei ole täysin vapaasti valittavissa: asiasanastossa kutakin käsitettä voi kuvata vain yksi termi.

Asiasanasto
sv: Ämnesordsregister, synonymordbok
en: Keyword list, index term list,

Asiasanasto listaa asiasanoja, joiden yhteydessä ilmaistaan niiden vastaavuussuhteita, hierarkkisia suhteita ja assosiaatiosuhteita muihin sanoihin.

Auktorisointi
sv: Auktorisering
en: Authorization

Aineistojen käyttöoikeuksien hallinta; käyttö-valtuutus.

Auktoriteettitietokanta
sv: Auktoritetsdatabas
en: Authority database

Järjestelmä, joka sisältää metatietoarvojen suljetun listan ja johon haku/kuvailujärjestelmä liitetään.

Autentikointi
sv: Autenciering
en: Authentication

Ks. tunnistautuminen.

Autenttisuus
sv: Äkthet, autenticitet
en: Authenticity
Ks. aitous

Avainsanoittaminen
sv: Taggning
en: Tagging

Haun tehostamiseksi tehtävä aineiston kuvailu vapaasti valittavien termien (tagien) avulla. Tässä yhteydessä nimenomaan käyttäjän tekemää kuvailua.

Avoin lähdekoodi, avoimen lähdekoodin ohjelmisto

sv: Öppen källkod, öppen programvara
en: Free software, open source software

Ohjelmisto, jonka lähdekoodi on julkista ja sitä voi tarkastella ja muokata. KDK:n arkkitehtuurissa ohjelmisto, jonka lisenssi täyttää Open Source Initiativen (http://www.opensource.org) määrittelemät vaatimukset.

Avoin rajapinta
sv: Öppet gränssnitt
en: Open interface

Ohjelmistorajapinta, jonka kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja jota voi käyttää ilman rajoittavia ehtoja (esimerkiksi laatia rajapintaa hyödyntävän ohjelman ilman rajapinnan valmistajan erillistä hyväksyntää tai pakollisia lisenssimaksuja). KDK:ssa esimerkiksi OAI-PMH standardin määrittelemä rajapinta metatietojen haravointia varten.

Boolen operaattori
sv: Boolesk operator
en: Boolean operator

Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT käytetään esimerkiksi hakutulosten rajaamiseen. Esimerkki: HAE eläimet NOT kissat, jolloin hakutuloksena on kaikki eläimet poislukien kissat.

Datanhallinta
sv: Datahantering
en: Data Management
PAS-järjestelmän päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joita käytetään säilytettäessä ja toimitettaessa edelleen säilytyspaketteja.

Digitaalinen aineisto
sv: Digitalt material
en: Digital information
Digitaaliseen muotoon muunnettu tai alkujaan digitaalinen aineisto (esim. skannattu dokumentti, elokuva tms.). Termiä digitaalinen käytetään aineiston yhteydessä termin sähköinen sijaan.

Digitaalinen objekti
sv: Digitalt objekt
en: Digital object

Objekti, joka koostuu joukosta bittijonoja.

Digitointi
sv: Digitalisering
en: Digitizing, digitization

Analogisessa muodossa olevan aineiston (esim. paperille painetun dokumentin tai magneetti-nauhalle tallennetun elokuvan) muuntaminen digitaaliseen muotoon.

DIP, Dissemination Information Package

sv: Orderpaketet
en: Dissemination Information Package

Katso jakelupaketti

Editio
sv: Edition, version
en: Edition
Säilytyspaketin päivitetty versio, jossa alkuperäisen paketin sisältöä on muutettu (esimerkiksi migraation avulla).

Eheys, eheyden tarkistaminen
sv: Integritet
en: Integrity

Eheyden tarkistamisella tarkoitetaan sitä, että säilytettävän datan (tiedoston, bittijonon) sisällöstä laskettua tarkistussummaa verrataan samasta datasta aikaisemmin laskettuun tarkistussummaan. Vertailun perusteella voidaan luotettavasti havaita mahdolliset muutokset datassa. Vertaa aitous ja tarkistussumma.

Emulaatio
sv: Emulering
en: Emulation
Vanhentuneen käyttöjärjestelmä- ja sovellusohjelmistoympäristön käytön mahdollistaminen uudistuneessa laiteympäristössä, siten että alkuperäinen käyttökokemus säilyy. Emulaatio voidaan toteuttaa joko ohjelmistotasolla (esimerkiksi DOS-käyttöjärjestelmän emulointi) tai laitteistotasolla (esimerkiksi Intel 80386-prosessorin emulointi).

Europeana
sv: Europas Digitala Bibliotek
en: Europe's Digital Library

Hanke ja portaali, joka tarjoaa digitoituja kulttuuri- ja arkistoaineistoja osoitteessa http://www.europeana.eu/.

Formaattikirjasto, tiedostomuotokirjasto
sv: Formatbibliotek
en: Format library

Järjestelmä joka kuvaa tiedostomuotoja sekä sovelluksia, joilla ne ovat avattavissa ja/tai muunnettavissa tiedostomuodosta toiseen (migraatio). Se voi kuvata myös sovelluksien ominaisuuksia ja bugeja, jotka vaikuttavat näihin muutoksiin laatua heikentävästi.

Formaattimuunnin
sv: Formatkonvertering
en: Format converter

Yleisesti sovellus, jonka avulla metatieto on muunnettavissa formaatista toiseen; esimerkiksi Usemarcon-ohjelmisto joka mahdollistaa mm. muunnoksen FINMARCista MARC21:een. Kansallisen digitaalisen kirjaston FORMULA-formaattimuunnin tarjoaa lisäksi mahdollisuuden alkuperäisen ja / tai muunnetun metatiedon säilyttämiseen ja haravointiin esim. EUROPEANAan.

Hallinnollinen metatieto
sv: Administrativ metadata
en: Administrative metadata

Metatieto jonka avulla digitaalinen aineisto on hallittavissa ja säilytettävissä. Osa-alueet ovat tekninen, käyttöoikeuksiin liittyvä sekä pitkäaikaissäilytyksen metatieto. Perinteinen ns. kuvaileva metatieto sisältää hallinnollisen metatiedon elementtejä, mutta ei yhtä kattavasti kuin varsinaiset hallinnollisen metatiedon formaatit kuten still-kuvien teknisen metatiedon MIX.

Haravointi
sv: Höstning
en: Harvesting

Metatiedon automaattinen poiminta sovelluksesta toiseen, KDK:ssa taustajärjestelmistä asiakasliittymään. Haravoinnissa sovelletaan yleensä jotakin rajapintastandardia kuten OAI-PMH  protokollaa.

Historia- ja alkuperätieto
sv: Information om uppkomst, proveniens
en: Provenance information

Pitkäaikaissäilytyksessä metatiedon osa, joka sisältää tietoa digitaalisen aineiston alkuperästä (esimerkiksi digitointiprosessista), viittaukset alkuperään ja muun teknisen metatiedon, ja joka saadaan hyödyntävän organisaation taustajärjestelmiinsä tallentamista tiedoista.

Hyödyntävä organisaatio
sv: Kundorganisation
en: Partner organization
PAS-järjestelmään aineistoja tallentava organisaatio.

Identity Provider (IdP)
sv: Identity Provider
en: Identity Provider

Katso tunnistuslähde.

Indeksointi
sv: Indexering
en: Indexing

1. Indeksin rakentaminen tai indeksillä varustaminen; 2. indeksin käyttö tietoalkion yksilöintiin; 3. Hakemiston muodostaminen, ja tietoalkioiden ottaminen hakemistoon.

Integraatioalusta
sv: Integrationsplattform
en: Integration platform
Kolmannen osapuolen ylläpitämä sovellus johon voidaan haravoida KDK:n piirissä tuotettua, asiakasliittymään tai ulkopuolisiin palveluihin siirrettävää metatietoa.

Integraatiopalvelu
sv: Integrationstjänst
en: Integration service
Integraatiopalvelu on Valtion IT-palvelukeskuksen tarjoama keskitetty sanomaliikennepalvelu. Palvelun sisältö on sanomien välittäminen tietojärjestelmien välillä, sanomaliikenteen valvonta ja hallinta sekä integraatiopalvelun tekninen tuki.

Integrointi
sv: Integration, systemintegration
en: Integration

Tietojärjestelmien välisten yhteyksien toteuttaminen, joka voi tapahtua mm. data- tai tietokantatasolla (dataintegraatio), sovellustasolla (sovellusintegraatio) tai web-palvelujen avulla (web-integraatio).

Jakelupaketti
sv: Distributionspaket
en: Dissemination Information Package

OAIS-viitemallin mukainen jakelupaketti, Dissemination Information Package (DIP).

KAM-organisaatio
Katso kirjasto-, arkisto- ja museo-organisaatio.

Kirjahylly
sv: Bokhylla, digital bokhylla
en: Bookshelf, personal bookshelf

Verkkokaupan tai muun www-palvelun luomaluettelo käyttäjää kiinnostavista objekteista (esim. kirjoista). Kirjahylly on käyttäjäkohtainen, ja se säilyy istuntojen välillä. KDK-asiakasliittymän toiminto.

Kirjasto-, arkisto- ja museo-organisaatio
sv: ABM-organisation (arkiv, bibliotek och museer)
en:

KDK-hankkeessa mukana olevien sektoreiden organisaatioista käytetty yleistermi. Aiemmin muodossa muistiorganisaatio, nykyisin myös terminä KAM-organisaatio.

Kokonaisarkkitehtuuri
sv: SOF (gemensam system- och verksamhetsarkitektur för den offentliga sektorn i Finland)
en: Enterprise Architecture
Kuvaa, kuinka eri elementit – organisaatioyksiköt, ihmiset, toimintaprosessit ja tietojärjestelmät – liittyvät toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena.

Kokoteksti
sv: Fulltext
en: Full text

Digitaalisen objektin kuten artikkelin tai ekirjan sisältämä teksti (Huom! eri asia kuin kokotekstihaku).

Kokotekstihaku, vapaatekstihaku
sv: Fulltextsökning, fritextsökning
en: Full text search

Tiedonhaku kaikista metadatakentistä ja/tai dokumentin koko tekstisisällöstä.

Kolmannen osapuolen palvelut
sv: Tredjepartsservice
en: Third party services

Muistiorganisaatioiden ulkopuolisen tahon tuottama palvelu (esim. VETUMA).

Kopiointi
sv: Kopiering
en: Copying
Digitaalisen datan kopiointi muistivälineeltä toiselle. Tallennustekniikasta riippuen data ei välttämättä säily bittitasolla samana, mutta muistivälineelle tallennettujen digitaalisten objektien sisältö ja ulkoasu ei muutu. Esimerkiksi kiintolevylle tallennettujen Office-dokumenttien kopioiminen CD ROM -levylle.

Kori, ostoskori
sv: Korg, varukorg
en: Cart, shopping cart

Verkkokaupassa tai muussa www-palvelussa oleva toiminto, joka pitää luetteloa käyttäjää kiinnostavista objekteista (esim. ostoksista), ja jonka pohjalta korin sisältö voidaan siirtää jatkokäsiteltäväksi (tilattavaksi, lainattavaksi, ostettavaksi). KDK-asiakasliittymän toiminto.

Korruptoituminen
sv: Dataröta, datakorruption
en: Corruption

Katso turmeltuminen.

Kulttuuriperintöaineisto
sv: Kulturarvmaterial
en: Cultural heritage material
KDK:ssa termiä käytetään yhteisnimityksenä, joka kattaa KAM-organisaatioiden hallinnoiman tai omistaman tietovarannon, esineistön, luonnonvaran tai muun materiaalin.

Kuvaileva metatieto, kuvailutieto
sv: Beskrivande metadata
en: Descriptive Information, descriptive metadata

Aineiston löytämisen, tunnistamisen, valinnan sekä käyttöön saamisen ja ymmärrettävyyden edellyttämien metatietojen kokonaisuus. Kohdetta kuvaileva metatieto, jonka hyödyntävä organisaatio tallentaa luovutuspakettiin.

Käyttöoikeusrajoite
sv: Åtkomstbegränsning, restriktion
en: Restriction of use

Se osa PAS-järjestelmän hallinnollisia metatietoja, joka kuvaa esimerkiksi tekijänoikeuksien pohjalta johdettavia tai muita verraten pysyviä käyttöoikeustietoja tai -rajoitteita. Katso myös käyttöoikeustieto.

Käyttöoikeustieto
sv: Användarrättigheter
en: Authorization information
Katso hallinnollinen metatieto.

Linkityspalvelu
sv: Länkserver
en: Resolution Service
Palvelu, joka uudelleenohjaa saamiensa lähtötietojen perusteella käyttäjän uusiin palveluihin. Katso OpenURL-linkityspalvelu, URN-linkityspalvelu

Lisensioitu aineisto
sv: Licensierat material
en: Licensed material

Aineisto, johon käyttäjällä on käyttöoikeus sopimuksen perusteella.

Looginen tietovaranto
sv: Logisk informationsresurs
en: Logical information resource
Loogisilla tietovarannoilla kuvataan, mitkä ovat KDK:ssa tuotettavien palveluiden kannalta keskeiset tietosisällöt ja kuinka niitä voidaan koota yhteen eri tietovarantoihin.

Luettelointisäännöt
sv: Katalogiseringsregler
en: Cataloguing rules
Metatietojen tuottamista ohjaava säännöstö.

Luottamusverkosto
sv: Federation, förtroendenätverk
en: Federation, trust domain
Verkosto, jonka osapuolet (esim. organisaatiot) sitoutuvat noudattamaan yhteisiä periaatteita ja käytäntöjä esimerkiksi tietoturvan tai käyttäjänhallinnon osalta.

Luovutuspaketti
sv: SIP, informationspaket för leverans, leveranspaket, inlämningspaket
en: Submission Information Package

OAIS-viitemallin mukainen luovutuspaketti, Submission Information Package (SIP). KDK:n toimintamallissa organisaatio ei luovuta aineistoa PAS-järjestelmän omistukseen, vaan siirtää sen säilytettäväksi ilman oikeuksien muuttumista. KDK:ssa käytetään termiä siirtopaketti.

Manifestaatio
sv: Manifestation
en: Manifestation
Teoksen fyysinen ilmentymä. Esimerkiksi digitoidun kirjan PDF- ja OOXML-versiot.

Metatieto
sv: Metadata
en: Metadata
Aineiston kontekstia, sisältöä ja rakennetta sekä niiden hallintaa ja käsittelyä koko elinkaaren ajan kuvaavaa tietoa. Metatietoa voidaan käyttää muun muassa aineiston hakuun, paikallistamiseen, pitkäaikaissäilyttämiseen ja tunnistamiseen.

Metatietoindeksi
sv: Centralindex
en: Index
Asiakasliittymän tiedonhakupalvelun indeksoitu metatietokokonaisuus.

Metatietokanta, yhdistelmätietokanta
sv: Databas för centralindex
en: Aggregated database
Asiakasliittymän tiedonhakupalvelun tietokanta, johon on haravoitu taustajärjestelmien haettaviksi asetettavat metatiedot. Katso monihaku, metatietoindeksi.

Metatietorekisteri
Asiakasliittymän FORMULA-palvelu, jonka tietokantaan on haravoitu Kansallinen digitaalinen kirjasto -organisaatioiden taustajärjestelmien metatietoja muiden organisaatioiden vapaasti poimittaviksi.

METS
sv: METS
en: METS
Metadata Encoding and Transfer Standard. Metatiedon ja dokumenttien koodaus- ja siirtostandardi, jolla aineistoa siirretään taustajärjestelmistä PAS-järjestelmään ja PAS-järjestelmästä takaisin taustajärjestelmiin tai muihin PAS-sovelluksiin. METSin kaltaisilla säiliöstandardeilla (containers) on digitaalisen aineiston säilytyksessä vastaava rooli kuin konteilla rahtikuljetuksissa.

METS-dokumentti
sv: METS-dokument
en: METS file
METS-profiilin mukainen tiedosto. METS-dokumentti on siirto- ja jakelupaketin osa.

METS-profiili
sv: METS-profil
en: METS profile
Määrittelee miten METS-skeemaa käytetään tietyssä ympäristössä. Erityisesti KDK METS -profiili määrittelee miten METS-skeemaa käytetään KDK PAS  järjestelmässä siten että tietopaketti sisältää kaiken tarpeellisen tiedon jotta aineiston pitkäaikaissäilyttäminen ja aineiston hyödyntäminen on mahdollista.

METS-skeema
sv: METS-schema
en: METS schema
METS-standardin mukaisen dokumentin rakenne XML-muodossa.

Migraatio
sv: Migrering
en: Migration
Digitaalisen objektin muuntaminen uudelle laitteisto- ja ohjelmistoympäristölle paremmin soveltuvaan tiedostomuotoon. Esimerkiksi TEKO-tekstinkäsittelyohjelmalla luodun tekstin muuntaminen Office-dokumentiksi. Migraatiot tehdään yleensä tähän tarkoitukseen rakennettujen muunnosohjelmien avulla. Migraation laatua voidaan arvioida analysoimalla objektin intellektuaalisen sisällön ja ulkoasun muutosta. Migraation vaikutukset dokumenttiin pyritään tallentamaan pitkäaikaissäilytyksen metatietoon.

Monihaku
sv: Samsökning
en: Metasearch
Haku useasta ulkopuolisesta tietokannasta samanaikaisesti soveltaen asiakasliittymää tai muuta tiedonhakuohjelmistoa. Hakurajapinta perustuu joko standardiin (SRU, Z39.50) tai erilaisiin järjestelmäkohtaisiin ratkaisuihin. Monihakua sovelletaan silloin kun metatieto ei ole haravoitavissa ja / tai indeksoitavissa asiakasliittymän tiedonhakupalveluun.

Normalisointi
sv: Normalisering
en: Normalization

1. Metatietoelementin (esimerkiksi aika) esitystavan muuntaminen yhtenäiseen (standardi)muotoon. 2. Metatietoformaattien tietoelementtien semanttisten vastaavuuksien määrittely.

Näkymä
sv: Användargränssnitt
en: Localised interface
Asiakasliittymäratkaisun tiedonhakupalvelun kansallinen, sektorikohtainen tai paikallinen käyttöliittymä. Kansallinen näkymä on sektoreiden (kirjastot, arkistot, museot) yhteinenkäyttöliittymä, sektorikohtainen näkymä on esimerkiksi kirjastojen yhteinen käyttöliittymä ja paikallinen näkymä on organisaatio (ryhmä)kohtainen käyttöliittymä.

OAIS-viitemalli
sv: OAIS-referensmodell
en: Open Archival Information System

Pitkäaikaissäilytyksen OAIS-viitemallia ja sen määrittelevää standardia käytetään useampien pitkäaikaissäilytys- ja digitaalisten arkistointijärjestelmien suunnittelun lähtökohtana.

Ohjelmistorajapinta
sv: Programgränssnitt (API)
en: Application Programming Interface (API)
Ohjelmistorajapinta on määritelmä, jonka mukaan eri ohjelmat voivat kommunikoida keskenään, esimerkiksi tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja. Hyvä esimerkki rajapinnasta on käyttöjärjestelmän rajapinta, jolla ohjelmat voivat käyttää keskusmuistia sekä tiedostoja. KDK:ssa esimerkiksi Z39.50-standardin määrittelemä tiedonhakurajapinta.

Oletusnäkymä
sv: Förvalt användargränssnitt, standardanvändargränssnitt
en: Default interface
Asiakasliittymän peruskäyttöliittymä, josta kansallinen, sektorikohtainen ja paikallinen näkymä räätälöidään. Myös sektorikohtaiset oletusnäkymät ovat mahdollisia. Periytyvä näkymä voi olla hyvin erilainen kuin oletusnäkymä.

Ontologia

sv: Ontologi
en: Ontology

Formaali, eksplisiittinen määrittely yhteisestä käsitteistöstä.

Ontologiapalvelin

sv: Ontologi server
en: Ontology server

Palvelu tai palvelin, joka mahdollistaa ontologioiden ylläpidon ja soveltamisen. Esimerkiksi kansallinen ontologiapalvelu ONKI (http://onki.fi/).

OpenURL

sv: OpenUrl
en: OpenUrl

OpenURL on standardi, jonka avulla käyttäjä ohjautuu viitetietojen perusteella automaattisesti muihin, hänen kannaltaan relevantteihin ja käytettävissä oleviin tietoresursseihin. Standardi määrittelee tavan, jolla viitetietoja voi lähettää OpenURL-linkityspalvelimelle osana URLia. Linkityspalvelimessa on tietämyskanta, jonka avulla voidaan tarjota käyttäjälle linkki esim. tieteelliseen artikkeliin tai muuhun digitaaliseen objektiin, kun tiedetään lehden nimi ja numero sekä muut yksilöivät tiedot. Palvelin voi ottaa huomioon käyttäjän kontekstin ja tarjota vain hänen käytettävissään todella olevia linkkejä, ei esimerkiksi linkkejä maksullisiin palveluihin, joihin käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta.

OpenURL-linkityspalvelu
sv: OpenURL-länkserver
en: OpenURL resolution service

OpenURL-standardin (katso OpenURL) mukaisia kyselyjä käsittelevä palvelu.

Osallistuva organisaatio

sv: Kundorganisation, deltagande organisation
en: Partner organization

KDK-hankkeen asettamispäätöksessä määritellyt hankkeeseen osallistuvat organisaatiot, mm. Kansalliskirjasto, Helsingin kaupunginkirjasto, Kansallisarkisto, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Museovirasto, Opetusministeriö ja Valtiovarainministeriö. Yleisesti myös muu asiakasliittymään tai pitkäaikaissäilytysjärjestelmään aineistoa tai palveluja tuottava organisaatio.

Paikkatieto
sv: Platsuppgift
en: Geographical information

Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Paikkatieto on paikannettua kohdetta tai ilmiötä kuvaava sijaintitiedon ja ominaisuustiedon looginen tietokokonaisuus.

Paketointipalvelu
sv: Tjänst för skapande av leveranspaket
en: Packaging service
PAS-palvelun tarjoama sovellus, joka mm. laskee aineistolle (tiedostoille) tarkistussumman ja auttaa koostamaan halutusta aineisto-kokonaisuudesta siirtopaketin.

Paketointitieto
sv: Paketinformation
en: Packaging information (PI)
Osa säilytettävään informaatioon liitettävää metatietoa. Se kertoo alkuperäisen aineiston tiedostonimet ja hakemistorakenteen.

Palvelu
sv: Service, tjänster
en: Service
Prosessien ja järjestelmien tuella toteutettava hyödyn tuottaminen käyttäjälle. Palveluilla, prosesseilla ja järjestelmillä on erilaisia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Yhteiseen rajattuun tarpeeseen vastaavien palveluiden kokonaisuus on ratkaisu.

Palvelusopimus
sv: Tjänsteavtal
en: Service agreement
PAS-ratkaisun ja hyödyntävän organisaation välinen sopimus, jossa määritellään yleiset ehdot PAS-palveluiden käyttämiselle.

PAS-ratkaisu
sv: LDB-lösning
en: Digital preservation solution
PAS-järjestelmä ja sen tarjoamat palvelut sekä ylläpidosta ja hallinnoinnista huolehtiva organisaatio.

Pitkäaikaissäilyttäminen (PAS)
sv: Långsiktigt digital bevarande (LDB)
en: Digital preservation
Digitaalisen aineiston säilytys joka on luonteeltaan pitkäaikaista, eli säilytysaika on vähintään 10 vuotta ja enimmillään rajaton eli aineisto säilytetään pysyvästi.

Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä, PAS-järjestelmä
sv: System för LDB
en: Digital preservation system
Laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jolla pitkäaikaissäilytys toteutetaan.

Pysyvä linkki
sv: Permanent länk
en: Persistent link
Toiminnalliseen tunnukseen perustuva URI, joka viittaa pysyvästi samaan objektiin riippumatta kyseisen objektin web-osoitteen mahdollisista muutoksista. KDK:ssa pysyvä linkki perustuu yleensä URN-tunnukseen, jonka resoluutiopalvelu muuntaa ajantasaiseksi web-osoitteeksi tai -osoitteiksi.

Päivittäminen (säilytyssuunnitelman)
sv: Uppdatering (av bevarandeplan)
en: Updating (preservation plan)
Operaatio, jolla olemassa oleva säilytyssuunnitelma mukautetaan muuttuneeseen ympäristöön.

Pääsynvalvonta, pääsynhallinta
sv: Hantering av åtkomsträttigheter
en: Access control
Mekanismit, joilla hallitaan käyttäjien tai sovellusten tunnistamista (authentication) ja sitä, mihin informaatioon kukin käyttäjä tai sovellus pääsee käsiksi (authorization).

Päätietoryhmä
sv: Huvuddatagrupp
en: Main data group
Organisaation tai organisaatioryhmän, tässä tapauksessa koko julkisen hallinnon, toiminnasta ja tietotarpeista johdettu ylätason looginen tietokokonaisuus.

Rajapinta
sv: Gränssnitt
en: Interface

Ohjelmisto tai ohjelmistokomponentti, jolla eri ohjelmistot voivat vaihtaa tietoja keskenään. Katso myös sovellusrajapinta, avoin rajapinta ja suljettu rajapinta.

Ratkaisu
sv: Lösning
en: Solution (a set of services)
Yhteiseen rajattuun tarpeeseen vastaavien palveluiden toiminnallinen kokonaisuus. KDK:ssa asiakaskäyttöliittymä ja PAS ovat ratkaisuja, jotka koostuvat erilaisista palveluista.

Replikointi
sv: Replikation, kopiering, spegling
en: Replication
Lähdeaineiston kopiointi eri mediatyypille siten, että muutoksia paketointitietoon, tietosisältöön tai säilytystietoon ei tarvita.

Resoluutiopalvelu, resoluutiopalvelin
sv: Länkserver
en: Resolution service

Palvelu, joka muuntaa toiminnallisen tunnuksen (katso toiminnallinen tunnus) perusteella, mikä on digitaalisen objektin web-osoitteeksi (URL). HTTP URI -muotoon tallennetusta tunnuksesta tehdään kysely resoluutiopalvelimelle, jolla ylläpidetään ajantasaista URN–URL -linkitystä. Palvelin ohjaa kyselijän suoraan kohteeseen.

Räätälöinti
sv: Skräddarsydd programvara
en: Customization, custom software

Asiakaskohtainen tietojärjestelmä tai ohjelmisto, jonka toimintojen määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen asiakas voi osallistua, jotta järjestelmä tukee asiakkaan toimintaprosesseja mahdollisimman suoraviivaisesti.

Saatavuustieto
sv: Tillgänglighetsinformation
en: Availability information

Katso hallinnollinen metatieto.

Semanttinen web

sv: Semantiska webben
en: Semantic web

World Wide Webin laajennus, jossa paitsi sisältö myös sen merkitys (semantiikka) on määritelty siten, että sekä ihminen että kone voivat ymmärtää sisällön merkityksen. Semanttiseen webiin liitetään tiettyjä standardeja ja teknologiaratkaisuja, mm. Resource Description Framework (RDF) sekä erilaiset ontologiatyökalut, joiden avulla on mahdollista tuottaa formaali kuvaus käsitteistä ja suhteista jossain tietyssä ympäristössä.

Siirtokelpoinen tiedostomuoto
sv: Godkänt filformat för överföring
en: Acceptable file format for ingest
Tiedostomuoto, jonka PAS-järjestelmä hyväksyy vastaanotossa ja jossa se muunnetaan tarvittaessa säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon. Kaikki säilytyskelpoiset tiedostomuodot ovat myös siirtokelpoisia, mutta kaikki siirtokelpoiset eivät ole säilytyskelpoisia.

Siirtäminen PAS-järjestelmään, aineisto
sv: Överföring (av material) till LDB-lösningen
en: Ingest to the long term preservation system; materials
PAS-palvelua hyödyntävä organisaatio lähettää kopion aineistosta joko sellaisenaan tai siirtokelpoiseksi muunnettuna PAS-järjestelmään säilytettäväksi. Aineiston omistajuus ei tässä toimenpiteessä muutu. PAS-palvelua hyödyntävä organisaatio voi säilyttää aineiston itsellään käyttötapauksesta riippuen.

Siirtäminen PAS-järjestelmään; siirtopaketti
sv: Överföring till LDB-lösningen, informationspaket för leverans
en: Ingest to the long term preservation system; Submission Information Package
PAS-palvelua hyödyntävä organisaatio muodostaa siirtopaketit ja siirtää ne tietoturvallisesti PAS-järjestelmään. PAS-järjestelmän vastaanotto tarkistaa saamansa siirtopaketit ja raportoi havaitsemansa ongelmat hyödyntävälle organisaatiolle, joka lähettää aineiston tarvittaessa korjattuna uudelleen. Siirtopaketin sisältämään aineistoon lisätään teknistä metatietoa. Lopulta aineisto siirtyy säilytys-pakettina säilytykseen ja PAS-palvelua hyödyntävä organisaatio saa siitä vahvistuksen, joka toimii samalla kuittina ja juridisesti siirtää säilytys-vastuun PAS-järjestelmää ylläpitävälle taholle.

SIP, Submission Information Package
sv: SIP, informationspaket för leverans, leveranspaket, inlämningspaket
en: Submission Information Package
Katso luovutuspaketti.

Sisällönkuvailu
sv: Innehållsbeskrivning
en: Content description
Dokumentin aiheen tiivistetty kuvaus tiedon-hakua ja tiedonvälitystä varten.

Sosiaalinen metatieto
sv: Användargenererad metadata
en: Social metadata
Käyttäjien tuottama metatieto, esimerkiksi kirja-arvostelut ja tagit. Laajemmassa merkityksessä tietyntyyppinen yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät itse tuottavat web-palveluun uutta sisältöä.

Sovellusrajapinta, ohjelmointirajapinta
sv: Programgränssnitt (API)
en: Application Programming Interface (API)
Ohjelmistokomponentti, jolla eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään. Katso myös avoin ja suljettu rajapinta.

Standardisalkku
sv: Standardportfölj
en: Standard portfolio

KAM-organisaatioiden järjestelmien välisen yhteistoiminnan edellyttämä, KDK:n kokonaisarkkitehtuuriin kuuluva standardi-kokonaisuus. Määrittelee erityisesti sovellusten tietosisältöjä sekä sovellusten välisiä rajapintoja. Standardisalkkua ylläpidetään osana KDK-kokonaisarkkitehtuuria.

Suljettu rajapinta
sv: Stängt gränssnitt
en: Closed interface

Rajapinta, jonka ominaisuudet eivät ole julkisia tai joita ei saa käyttää ilman rajoittavia ehtoja.

Sähköinen allekirjoitus
sv: Elektronisk signatur
en: Digital signature

Digitaalisessa muodossa oleva tieto, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun digitaaliseen tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan henkilöllisyyden todentamisen välineenä (Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003)

Säiliöformaatti
sv: Behållarformat
en: Container format
Säiliö on tiedostomuoto, joka voi sisältää ja tukea monen tyyppistä datavirtaa ja täten käytännössä sisältää ääntä, kuvaa ja elävää kuvaa ja näiden tasoja (layer) sekä niihin liittyvää metatietoa. Esimerkkejä säiliö-formaateista ovat METS ja verkkoaineiston arkistointiin suunniteltu WARC.

Säilytyksen suunnittelija
sv: Bevarandeplanerare
en: Preservation planner
Säilytyksen suunnittelusta vastaava taho.

Säilytyksen suunnittelu
sv: Bevarandeplanering
en: Preservation planning
Digitaalisten objektien säilyttämisen tarkoituksena on niiden esityskelpoisuuden turvaaminen. Säilytyksen suunnittelun tuloksena syntyy säilyttämistä ohjaava säilytys-suunnitelma, jonka on täytettävä palvelusopimuksen tavoitteet.

Säilytyskelpoinen tiedostomuoto
sv: Godkänt filformat för LDB
en: Recommended file format
Tiedostomuoto, jossa PAS-järjestelmä säilyttää digitaalisia objekteja. Tietosisällön säilyminen ja ymmärrettävyys voidaan taata, koska tiedostomuodon migraatioon (tai emulointiin) on tekniset valmiudet.

Säilytysmenetelmä
sv: Bevarandemetod
en: Preservation method
Digitaalisten objektien esityskelpoisuuden turvaamisen menetelmänä voidaan käyttää migraatiota tai emulointia.

Säilytyspaketti
sv: Arkiverbart informationspaket
en: AIP, Archival Information Package

OAIS-viitemallin mukainen säilytyspaketti koostuu aineistosta ja säilytysmetatiedosta.

Säilytyssuunnitelma
sv: Bevarandeplan
en: Preservation plan
Säilytyssuunnitelma kuvaa tavoitteet aineiston säilyttämiseksi ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi.

Säilytystieto, säilytysmetatieto
sv: Bevarandeinformation
en: Preservation metadata
Arkistoitavan aineiston siirtotiedostosta ja sen mukana tulevasta metatiedosta tuotettu säilytysmetatieto. Vastaa OAIS-mallin PDI-käsitettä (Preservation Description Information). Myös muodossa pitkäaikaissäilytyksen metatieto.

Säilytystoimenpide
sv: Bevarandeåtgärd
en: Preservation action
Toimenpide, jonka avulla säilytettävän aineiston ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ominaisuudet voidaan luotettavalla tavalla säilyttää. Esimerkiksi migraatio PPT-tiedostomuodosta PDF/A -tiedostomuotoon.

Tagi
sv: Tagg
en: Tag

Käyttäjän antama kuvailutermi (vrt. asiasana).

Tagittaminen
sv: Taggning
en: Tagging

Katso avainsanoittaminen.

Tarkistussumma
sv: Kontrollsumma
en: Checksum

Informaatiosta (merkkijonosta tai tiedostosta) soveltuvaa matemaattista algoritmia käyttäen laskettu lukuarvo tai merkkijono, jonka avulla voidaan tunnistaa informaatiossa syystä tai toisesta tapahtuneet muutokset. Jos yksikin bitti muuttuu, informaatiosta uudelleen laskettu lukuarvo ei täsmää aiemmin lasketun ja tallennetun lukuarvon kanssa. KDK:ssa tarkistussumman laskemiseen voidaan käyttää esimerkiksi MD5-algoritmia.

Taustajärjestelmä
sv: Bakomliggande system
en: Back end system
Kirjaston, arkiston tai museon operatiivinen laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jonka avulla se vastaanottavaa, hallinnoi ja tarjoaa informaatiosisältöjä asiakkailleen (esim. kokoelmahallintajärjestelmät, integroidut kirjastojärjestelmät).

Tavoitepuu
sv: Målträd
en: Objective tree
Säilytettävän aineiston vaatimukset säilyttämiselle kirjataan ns. tavoitepuuhun. Vaatimukset haarautuvat ja tarkentuvat aina lehtiin asetettaviin mitattaviin kriteereihin asti.

Tavoitettavuustieto
sv: Information om tillgänglighet/nåbarhet (=nåbarhet gäller individer, personer)
en: Reachability information
Tieto käyttäjän (tai järjestelmän) tavoitettavuudesta, läsnäolosta tai poissaoloista.

Tiedostomuoto
sv: Filformat
en: File format

Sovittu tapa tallentaa informaatiota digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi Portable Document Format (pdf),Tagged Image File Format (tiff).

Tietopaketti
sv: Informationspaket
en: Information Package

OAIS-viitemallin mukaisesti käytetään termejä siirtopaketti (Submission Information Package, SIP), säilytyspaketti (Archival Information Package, AIP) ja jakelupaketti (Dissemination Information Package DIP). Tietopaketti on yleistermi edellämainituista.

Tietoryhmä
sv: datagrupp
en: data group
Päätietoryhmää tarkemman tason looginen tietojen kokonaisuus. Päätietoryhmä sisältää tavallisesti useita tietoryhmiä. Tietoryhmiä käytetään analysoitaessa prosessien tietotarpeita sekä kuvaamalla tietojen luonti-, päivitys- ja lukuoikeuksia.

Tietovaranto
sv: Informationsresurs
en: Information resource
Toiminnan tarpeista johdettu ja hallinnollisista syistä määritelty tietojen kokonaisuus. Tietovarantoja voidaan tarkastella joko käsitteellisenä kokonaisuuksina (loogiset tietovarannot) tai fyysisinä kokonaisuuksina. KDK-arkkitehtuurin loogisella tasolla on tunnistettu sektoreiden yhteiset tietovarannot loogisina päätietoryhminä ja kunkin organisaation KDK:n kannalta merkitykselliset omat tietovarannot fyysisellä tasolla järjestelmäsalkkuna.

Toiminnallinen tunnus
sv: Funktionell identifikation
en: Actionable identifier

Tunnus (katso tunnus), johon liittyy resoluutiopalvelu.

Tunnistautuminen
sv: Autenciering
en: Authentication

Tunnistautumisen avulla käyttäjän identiteetti ja organisatoriset suhteet tunnistetaan ja varmistetaan, minkä perusteella käyttöoikeuksia ja pääsyä aineistoihin myönnetään tai rajoitetaan.

Tunniste
sv: Identifikator
en: Identifier
Katso tunnus.

Tunnistuslähde
sv: Identitetsutgivare
en: Identity Provider (IdP)
Organisaation palvelu, joka tuottaa muille palveluntarjoajille käyttäjätunnistusprotokollan mukaisia tunnistustietoja. Liittyy keskeisesti mm. Haka- ja VIRTU-käyttäjänhallintoon, joissa käyttäjän tietoja säilytetään pääasiassa vain käyttäjän oman organisaation tietojärjestelmissä.

Tunnus
sv: Identifikator
en: Identifier
Yksikäsitteinen merkkijono, esimerkiksi kirjan ISBN-tunnus, jonka avulla aineistoon on mahdollista viitata. Katso myös toiminnallinen tunniste, tunnusavaruuden tunniste ja tunnusavaruuskohtainen merkkijono.

Tunnusavaruuden tunniste
sv: Identifikator för namnrymd
en: Namespace identifier (NID)
Merkkijono, joka nimeää URN-järjestelmässä käytettävän tunnusavaruuden (namespace). Esimerkiksi ISBN-tunnuksen nimiavaruuden tunniste on ISBN.

Tunnusavaruuskohtainen merkkijono
sv: Specifik sträng för en namnrymd
en: Namespace specific string (NSS)
Tietyn URN-tunnusavaruuden vaatimusten mukainen (validi) merkkijono.

Turmeltuminen
sv: Dataröta, datakorruption
en: Corruption
Informaation sisällön, eheyden tai käytettävyyden menetys tai muuttuminen. Turmeltumisen voi aiheuttaa esimerkiksi laitevika, ohjelmavirhe, tietojen epäonnistunut migraatio, huolimaton ylläpito tai järjestelmään kohdistunut hyökkäys.

URI-tunnus
sv: URI-identifikator
en: Uniform Resource Identifier
Merkkijono, jolla kerrotaan tietyn tiedon paikka (Uniform Resource Locator, URL) tai yksikäsitteinen nimi (Uniform Resource Name, URN).

URN-linkityspalvelu
sv: URN-länkserver
en: URN resolution service
Katso resoluutiopalvelu.

URN-tunnus
sv: URN-identifikator
en: Uniform Resource Name
Tietoverkoissa tarjottavien digitaalisten resurssien kansainvälinen standarditunnus. Sen tarkoituksena on toimia resurssien pysyvänä ja sijainnista riippumattomana tunnuksena. Muita Persistent Identifier (PID) tunnisteita ovat esimerkiksi Handle ja DOI.

Uudelleenarviointi (säilytyssuunnitelman)
sv: Granskning (av bevarandeplan)
en: Review (preservation plan)
Olemassa olevan säilytyssuunnitelman tarkastaminen, mikä saattaa johtaa suunnitelman ja palvelusopimuksen päivittämiseen. Uudelleenarviointi voidaan suorittaa tietyin väliajoin tai esimerkiksi teknologiassa tapahtuvien muutosten myötä.

Uutuusvahti
sv: Bevakning
en: Alert
Ohjelmiston komponentti, joka toistaa ennalta määritellyn haun halutuin väliajoin halutuista tietokannoista, ja ilmoittaa uutuuksista haluttaessa sähköpostilla tai jollain muulla sopivalla teknisellä ratkaisulla.

Valmisohjelmisto
sv: Standardprogramvara
en: Off-the-shelf software (OTS)
Valmisohjelmisto on ohjelmistotoimittajan toteuttama tietojärjestelmä, jota myydään ja tuetaan vakiomuotoisena.

Vastaanotto
sv: Mottag (ingest)
en: Ingest
PAS-järjestelmän palvelut ja toiminnot, joissa vastaanotetaan siirtopaketit ja muokataan niiden sisältö järjestelmän hallintaan ja hallinnointiin sopivaksi.

Web 2.0
sv: Web 2.0
en: Web 2.0
Yleisesti World Wide Webin (WWW) toinen vaihe, johon sisältyy sosiaalisempi lähestymistapa sisällön tuottamiseen ja jakeluun, ja jossa korostetaan tiedon vapaata jakamista ja uudelleen käyttöä. Web 2.0 -käsitteen alle kuuluvat yleisesti mm. erilaiset yhteisöpalvelut ja sosiaalinen metatieto.

Viitetieto
sv: Referensinformation
en: Reference Information
Osa informaatioon liitettävää metatietoa. Se on aineiston pysyvä tunniste, bibliografinen tieto tai muu vastaava tieto.

Virkistys
sv: Uppdatering, kopiering
en: Refreshment
Toimenpide, jossa säilytyspaketti siirretään toiselle tallennusvälineelle siten, että kaikki datanhallinnan laitteet ja ohjelmistot toimivat edelleen samoin kuin ennenkin.

Väliohjelmisto
sv: Mellanprogramvara
en: Middleware
Tietoliikenteessä ja palvelinperiaatteen mukaisessa järjestelmässä osien välisiä rajapintoja tai palveluja toteuttava ohjelmisto.

Yhteisöpalvelut
sv: Sociala tjänster
en: Social (network) services
Palvelut, jotka ovat tietyn yhteisestä asiasta kiinnostuneen kohdejoukon tarpeisiin luotuja yhteisön itsensä tuottama palveluita. Katso sosiaalinen metatieto.

Lyhenteet

AHAA    Arkistojen hakemistopalveluhanke
http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/arkistoyhteistyoe/arkistojen-hakemistopalvelu/

CSC    Tieteen tietotekniikan keskus Oy
http://www.csc.fi/

EDM    Europeana Data Model
http://pro.europeana.eu/web/guest/edm-documentation

ESE    Europeana Semantic Elements
http://www.europeana.eu/schemas/ese/ESE-V3.2.xsd

EU    Euroopan unioni/European Union
http://europa.eu/index_fi.htm

HTTP    Hypertext Transfer Protocol
http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt

ISNI    International Standard Name Identifier
http://www.isni.org/

JHKA    Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20110407Luonno/03_JHKA_Yleiskuvaus_20110404.pdf

JHS    Julkisen hallinnon suositus
http://www.jhs-suositukset.fi/

JUHTA    Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta
http://www.vm.fi/vm/fi/16_ict_toiminta/07_yhteistyoelimet/01_juhta/index.jsp

JULHA    Julkishallinnon yhteyshakemisto
http://www.julha.fi

KAM    Kirjasto-, arkisto- ja museo-organisaatio.

KDK    Kansallinen Digitaalinen Kirjasto
http://www.kdk.fi/

OAIS    Open Archival Information System
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf

OKM    Opetus- ja kulttuuriministeriö
http://www.minedu.fi/

ONKI    Kansallinen Ontologia Palvelu
http://www.yso.fi/onki/yso/

PAS    Pitkäaikaissäilytys
http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys

PERA    Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat  työryhmä
https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/Asset.SingleView.xhtml?id=60052

TTA    Tutkimuksen tietoaineistot -hanke
http://www.csc.fi/sivut/e-infra/tietoaineistot

TUPAS    Tunnistaminen verkkopankkitunnuksilla
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tupas

UKJ    Uusi kirjastojärjestelmä
https://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmistelu/

URI    Uniform Resource Identifier
http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

URL    Uniform Resource Locator
http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt

URN    Uniform Resource Name
http://www.ietf.org/rfc/rfc2141.txt; http://www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/urn.html

VAHTI    Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä http://www.vm.fi/vm/fi/13_hallinnon_kehittaminen/09_Tietoturvallisuus/01_tietoturvaryhma_VAHTI/index.jsp

VETUMA    Kansalaisen verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu
http://www.valtiokonttori.fi/public/default.aspx?nodeid=21716

VIP    Valtion IT-palvelukeskus
http://www.valtiokonttori.fi/Public/default.aspx?nodeid=21326

VIRTU    Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto
http://www.valtiokonttori.fi/public/default.aspx?nodeid=21727

YSR    Ydinsanastoryhmä
http://jhsmeta.fi
   

Lähteet

Sanaston laadinnassa on käytetty mm. seuraavia lähteitä

  • KDK-asiakasliittymän vaatimusmäärittelyiden terminologia
  • KDK: Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän vaatimusmäärittely
  • OAIS-standardin suomennos, OAIS-terminologia
  • Ruotsinkielinen arkistosanasto: http://www.sls.fi/doc.php?category=2&docid=659
  • Tutkimuksen tietoaineistot -sanasto
  • ATK-sanakirja. Talentum – Helsinki 2008.
  • Wikipedia (http://www.wikipedia.fi)