KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

eurooppa
Eurooppa 1820: C.Müller 1820. Kansalliskirjasto.

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke on mukana myös Europeanan kehittämisessä. Europeana-portaali tarjoaa yhteisen näkymän eurooppalaiseen kulttuuriperintöön, ja sen sisällön muodostavat arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitoidut aineistot. Keväästä 2012 lähtien suomalaisia aineistoja on välitetty Europeanaan Formula-palvelun kautta.

Europeanan tavoitteena on luoda uusia tapoja, joilla ihmiset pääsevät kosketuksiin kulttuuriperintönsä kanssa. Europeana edistää digitoidun kulttuuriperinnön avointa saatavuutta ja tuo esiin kulttuurien monimuotoisuutta. Arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisille kokoelmille Europeana-palvelu tarjoaa mahdollisuuden saada lisää näkyvyyttä ja uusia käyttäjiä. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteinen hanke Europeana on myös kulttuuriperintö- ja muiden alojen ammattilaisten yhteistyöverkosto, jossa kehitetään osaamista ja lisätään yhteistyötä.

Euroopassa on käynnissä myös muita Europeanaa tukevia, digitointia ja aineiston saatavuutta parantavia projekteja, joissa on mukana suomalaisia kulttuuriperintöalan organisaatioita.

Lue lisää Europeanan projektitoiminnasta.

Lue lisää Europeana-hankkeesta Europeanan ammattilaissivulta.