KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

 

Osana opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanketta on valmistunut dokumentti, joka kuvaa kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuria ja sen vaikuttavuutta.

KDK-hankkeen kokonaisarkkitehtuuri ottaa kantaa siihen, millaisia palveluita digitaalisten aineistojen omistajilla ja haltijoilla on käytettävissään aineistojen hyödynnettävyyden mahdollistamiseksi ja parantamiseksi. Dokumentin tavoitteena on helpottaa KDK-palvelujen käyttöönottoa, niihin liittyvien liitännäispalvelujen suunnittelua ja keskinäistä yhteensopivuutta.

Dokumentissa kuvataan kokonais¬arkkitehtuuria periaatteellisella, käsitteellisellä, loogisella ja fyysisellä tasolla.

Kyseessä on KDK:n kokonaisarkkitehtuurin kolmas päivitysversio. Se on luonteeltaan täydentävä. Keskeinen huomio on ollut KDK:n piiriin kuuluvien eri palvelujen yhteentoimivuuden kuvaamisessa ja siihen liittyvien mahdollistavien tekijöiden tunnistamisessa.

Kokonaisarkkitehtuurin keskeinen teema on KDK:n piiriin kuuluvien sektorien sidosryhmien ja sidosarkkitehtuurien kehittymisen mukanaan tuomien muutosten tunnistaminen. Toinen merkittävä teema on Kansallisen palveluarkkitehtuurin mahdollistama digitaalisten palvelujen integrointimalli. Kansallisen palveluarkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti sähköisten palvelujen tuottajat pystyvät avaamaan järjestelmiensä rajapintoja hyödyntäen käyttäjätunnistusta sekä turvallista tiedonsiirtoa järjestelmien välillä. Kolmas teema on digitaalisten kulttuuriperintötietovarantojen luontia, hallintaa, hyödyntämistä ja säilymistä parantavien toimintamallien ja välineiden kehittäminen ja niihin liittyvän osaamisen vahvistaminen.

KDK:n kannalta keskeistä on, että kokonaisarkkitehtuurissa voidaan hyödyntää organisaatioiden välisen kustannustehokkaan palveluintegraation mahdollistamia sovellusmalleja.

Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuridokumentin lisäksi saatavilla on sen lyhennelmä sekä power point esityskalvot.

http://www.kdk.fi/index.php/fi/kokonaisarkkitehtuuri